Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 februari 2017

Verkiezingen gemeenteraad Laren 21 maart 2018

Onze kernpunten voor de komende vier jaar zijn:

 • Het belang van inwoners staat voorop
  Bestuur en ambtenaren gemakkelijker aanspreekbaar maken (meer internet)/ inwoners laten meedenken en –praten over belangrijke onderwerpen / betere kwaliteit dienstverlening.
 • Een slagvaardig en daadkrachtig bestuur in de regio:
   samenvoegen gemeenten, met een krachtig en mede door inwoners bepaald wijk- en kernenbeleid / Laren moet Laren blijven.
 • Minder (vervuilend) energiegebruik en schonere lucht: stimuleren en ondersteunen (financieren) van het energieneutraal maken van woningen/ bedrijven en gemeentelijk vastgoed/ bomenbeleid maken.
 • Gelijke kansen voor iedereen:
  Stimuleren zelfredzaamheid en steun geven waar nodig, speciale aandacht voor gelijke kansen voor iedereen/ integratie nieuwkomers/ kinderopvang/ onderwijs.
 • Veilige woonomgeving:
  meer handhaving dus meer BOA’s (parkeren)/ terugdringen inbraken/ maatregelen om snelheid verkeer terug te dringen/ geen verdere afbouw brandweer en politie.
 • Gezonde gemeentelijke financiën:
  Herbezinnen op taken van de gemeente/ wegvallen precario opvangen door bezuinigingen of laten vervallen van taken/ geen verhoging OZB (alleen inflatie- correctie)/ stringenter subsidiebeleid/ geen geld naar onnodige opsiering dorp.
 • Zorgdragen voor aangenaam wonen naar draagkracht:
  meer aandacht voor alternatieve woonvormen/ onder strikte voorwaarden splitsen grote woningen/ kleine huishoudens voor starters
 • Zorgdragen voor aantrekkelijke recreatie- en cultuurmogelijkheden, sportbeoefening natuur en openbaar groen.
  Ondersteunen GNR/ inwoners openbaar groen laten adopteren/ ,actief stimuleren flora en fauna / kleinschalige cultuur- activiteiten stimuleren/ beleid ontwikkelen voor verenigingsaccommodaties.
 • Gezonde en groene economie:
  gemeente toegankelijker maken voor ondernemers, vooral voor starters en innovatieve projecten/ actief beleid ontwikkelen hergebruik goederen/ Bijzonder Laren blijven steunen/ karakter van Laren kleinschalig houden/ voorzieningen aanpassen aan draagkracht gemeente
 • Goed hemelwaterbeheer:
  maatregelen zijn onontkoombaar/ afkoppelen van regenpijpen is bewezen oplossing, aanpakken met participatie van inwoners/ onderzoek naar riool- belasting naar draagkracht/ tegengaan verstening tuinen en openbare ruimten.