Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 augustus 2018

Reactie (zienswijze) van D66 regio Gooi en Vechtstreek op ontwerp Omgevingsvisie 2050 provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben 12 juni de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorend Milieueffectrapportage (PlanMER) vrijgegeven voor inspraak.

In de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven die op de provincie afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit.

De provincie wil balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering De provinicie ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen, clustert ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en houdt rekening met de ondergrond.

D66 in de regio Gooi en Vechtstreek heeft met belangstelling kennisgenomen van het ter visie gelegde ‘Ontwerp Omgevingsvisie NH 2050″ en een zienswijze bij de provincie ingediend.   Inleiding van  de zienswijze: “Wij zien kansen de visie krachtiger te formuleren voor de regio Gooi en Vechtstreek. Met onderstaande amendementen reageren de D66 Raadsfracties in de Gooi en Vechtstreek op dit voorliggende concept”.

De D66 zienswijze is in te zien door HIER te klikken.

De Ontwerp-Omgevingsvisie NH 2050 staat op de site van de provincie Noord Holland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_NH2050