Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 september 2018

Voorstel D66 om regenpijpen van overheidsgebouwen in Laren af te koppelen van het riool

Onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ hebben we een initiatiefvoorstel ingediend om zo snel mogelijk de regenpijpen van alle overheidsgebouwen in Laren af te koppelen van het riool. Komt aan de orde in de Gemeenteraad van 26 september a.s.

Inleiding:
Onder verwijzing naar het aangenomen voorstel `Gemeentelijk rioleringsplan / aanpak wateroverlast’ in de raad van 27 juni 2018 stellen wij voor dat alle gemeentelijke gebouwen, bij voorkeur vóór eind 2018, worden afgekoppeld van het riool. Onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ kan dat de inwoners van Laren stimuleren een bijdrage te leveren aan het probleem van de wateroverlast. Zie hiervoor de bovenstaande foto (regenton voorzijde Raadhuis). Met deze foto willen wij aangeven dat de afkoppeling van het riool ook eenvoudig kan zijn. De hoeveelheid regenwater van het dakvlak van het Raadhuis is weliswaar te groot voor deze regenton, maar feit is dat er in Laren tal van kleine dakvlakken aanwezig zijn waar de plaatsing van een regenton afdoende zal zijn voor de opvang van het regenwater.

Probleem- en doelstelling:
Het probleem van de wateroverlast in Laren en de beoogde doelstelling behoeven geen nadere toelichting.
In de raadsvergadering van 27 juni 2018 is bij meerderheid besloten om volgens een nieuw plan over te gaan tot afkoppelen van de regenpijpen op het vuilwaterriool. Er wordt gestart met een pilot in een nader te bepalen gebied. Op basis van de ervaringen wordt de verdere uitrol gedaan. De verordening ‘verplicht afkoppelen’ is voorlopig opgeschort. De gemeente voert de nodige maatregelen uit en neemt de kosten voor haar rekening (met verrekening via de rioolheffing).

Keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel:
Belangrijkste overwegingen:
– het afkoppelen van alle gemeentelijke gebouwen van het vuilwaterriool vormt een doeltreffend onderdeel van de wateroverlastbestrijding;
– het is een duidelijk zichtbaar voorbeeld, zeker als aan deze actie door de gemeente veel publiciteit wordt gegeven;
– het voorbeeld zal inwoners en ondernemers stimuleren deel te nemen aan het afkoppelingsprogramma.

Financiële aspecten:
Financiering vindt plaats uit het beschikbare budget wateroverlastbestrijding.


Uitvoering:

Planning college, uitvoering door BEL Combinatie.