Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 september 2018

D66 dient motie van afkeuring in tegen het college (Raad 26 september 2018)

Waarom heeft D66 een motie van afkeuring richting het college van B&W ingediend?

In 2017 is het nieuwe Evenementenbeleid 2017  tot stand gekomen na een zorgvuldige evaluatie van de ervaringen op basis van het oude beleid. Alle betrokkenen – omwonenden, ondernemers, organisatoren en ambtenaren- zijn aan het woord geweest en mede op basis van die input is het nieuwe beleid opgesteld. De onderbouwing van het beleid (beperken overlast geluid en parkeren, bescherming van de Brink, veiligheid etc.) is te vinden in het beleidsdocument op de site van de gemeente Laren.

De verleende vergunning is strijdig met het evenementenbeleid

Hoofdstuk 2 van het evenementenbeleid stelt: ‘Op de onverharde Brink mogen maximaal 2 grootschalige/bovenregionale evenementen worden gehouden, te weten de ijsbaan en Art Laren’ en ‘Ten aanzien van aanvragen voor evenementen op de (onverharde) Brink geldt een zeer terughoudend beleid voor het vergunnen van kleinschalige evenementen op deze locatie. Er worden geen nieuwe grootschalige/bovenregionale evenementen toegestaan op de (onverharde) Brink. De evenementen die al jaren plaatsvinden op de (onverharde) Brink zijn Art Laren en de IS op de Brink en zijn gezien hun aard en de geschiedenis passend’

Er wordt door het college, stelt men,  afgeweken van het evenementenbeleid op basis van art. 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). De argumentatie voor het toepassen van dat artikel voor deze vergunning is echter niet correct. Artikel 4:84 AWB luidt: ‘Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen’. Aan die voorwaarde om een raadsbesluit te mogen negeren, wordt in  het onderhavige geval niet voldaan.

De verklaring van de wethouder op de vraag wat nou die zwaarwegende redenen waren:  ‘het was maar voor één keer’.

Kortom, het college/de wethouder heeft een vergunning afgegeven, zonder de Raad te raadplegen dus zonder Raadsbesluit. Slechts 3 fractievoorzitters is om instemming gevraagd en die vonden achteraf, ook al hebben ze ingestemd, dat ze bij dat voorstel niet over alle relevante informatie beschikten. Afschermen van het terrein en toegang betalen was niet aan de orde geweest.  In de raad verklaarde de wethouder dat hij zelf ook verrast was en dat dat in een eerder stadium niet ter sprake was gekomen.

Ook dat blijkt niet te kloppen. Op 20 juli stond in de Gooi en Eemlander dat Lekker Laren niet doorging en dat kaartjes te koop waren. Kaartverkoop voor een open terrein, dat snapt iedereen, is volstrekt onlogisch. De aanvraag voor de vergunning is gedateerd op 27 juli en op 7 augustus (en 14 augustus) nam het college van B&W het besluit om de vergunning te verlenen.

De oppositieleden is helemaal niets gevraagd. In strijd met de Algemene wet bestuursrecht is dus een besluit van de raad (het Evenementenbeleid) genegeerd.

De motie werd met 13 tegen 2 afgewezen.