Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 februari 2019

College van B en W legt advies commissie Bezwaarschriften naast zich neer

Medio augustus 2018 heeft het college van B&W een vergunning verleend voor een grootschalig extra evenement (Concert) op de Brink. Deze vergunning was in strijd met het door de gemeenteraad vastgestelde evenementenbeleid. Dat beleid was in goed overleg met allen betrokkenen (omwonenden, ondernemers en ambtenaren) vastgesteld.

Desondanks meende het college van dat beleid af te kunnen wijken.

Een aantal omwonenden en ondernemers op en rond de Brink heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college.
Op 12 februari 2019 (bijna twee maanden na het verstrijken van de wettelijke vereiste beslistermijn) heeft het college daar een besluit over genomen.

De commissie Bezwaarschriften heeft geadviseerd om de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren en het besluit aan te vullen met een motivering ten aanzien van de toepassing van artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht, dan wel het bestreden besluit te herroepen en de evenementenvergunning alsnog te weigeren.

Het college laat in haar besluit weten dat het afwijkt van het advies van de commissie en de bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar wegens het ontbreken van procesbelang.

Die commissie van professionele juristen kan dus opgeheven worden.

Er worden woensdagavond 27.2.2019 in de gemeenteraad 2 moties ingediend. De eerste is een motie van treurnis om aan te geven dat het een af te keuren besluit is van het college. Met de tweede motie wordt gepoogd om te voorkomen dat er dit jaar weer, in strijd met het evenementenbeleid, een grootschalig extra evenement wordt gehouden op de Brink.

Relevante documenten zijn hieronder te lezen.

Advies commissie Bezwaarschriften

Besluit college B&W

Motie van treurnis

Motie geen grootschalig extra evenement