Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 november 2021

tekst fractievoorzitter D66 Nico Wegter bij bespreking begroting 2022, koerst Laren af op faillissement?

BEGROTINGSRAAD , 05.11.21.

 

Mijnheer de Voorzitter,

het is vandaag de laatste keer dat we de balans opmaken van opnieuw vier jaar beleid van de Larens Behoud /VVD coalitie. Daarna is het woord binnenkort aan de kiezers.

De laatste krijgt nu, voor het eerst in het Larens Journaal  -hulde aan de wethouder voor dit initiatief!-  enige basisgegevens aangereikt, en wel die betreffende de begrotingssituatie waar Laren zich nu in bevindt. Er worden geen doekjes omgewonden. Ik citeer: “ ….de begroting 2022 kent een fors negatief resultaat..” Er wordt niet bij gezegd dat dat de laatste jaren ook al het geval was en ondertussen duidelijk is dat de zaken echt uit de hand lopen nu we worden geconfronteerd met een deficit van meer dan 1 mio!

Natuurlijk, er dient bij worden aangetekend dat de financiële  soep blijkbaar toch minder heet is nu we, dank zij de Septembercirculaire,  dat nadelig saldo aanzienlijk kunnen terug schroeven naar ruim 4 ton,  onder meer dank zij extra middelen voor de jeugdzorg  en de gunstige accres–ontwikkeling.

Het College rekent zelfs met zwarte cijfers vanaf 2023, hoewel in de toelichting op de begroting wijselijk wordt opgemerkt dat nog veel onzeker is , en zich mogelijk pikzwarte wolken aftekenen als gevolg van de effecten van  de te verwachten herverdeling van het Gemeentefonds .

Geen enkele reden dus nu de vlag uit te steken. In tegendeel: we zitten diep in structurele financiële problemen, onder meer in duidelijke bewoordingen bevestigd door onze eigen account, maar ook door buitenstaanders zoals BDO, die Laren rangschikt op de bijna onderste plaats van het rijtje van  van kleine gemeenten en hun financiële prestaties.

Zeker de uitgaven in het soc. domein drukken zwaar op de begroting, maar dat geldt voor iedere gemeente, bijv. ook voor Blaricum, maar de laatste staat er volgens hetzelfde lijstje aanzienlijk beter voor.

De conclusie is onontkoombaar : Laren leeft op te grote voet, geeft teveel geld uit. Of zoals in de stukken keurig aangegeven: volgens de financiële kengetallen – en die zijn immers uiteindelijk  maatgevend voor het oordeel van de Provincie-  bevindt Laren zich in het zg.”hoogste risicoprofiel”

Is er dan niet bezuinigd de afgelopen jaren?  Zeker wel. Niet in de laatste plaats dank zij concrete suggesties van vrijwel alle fracties hier rond de tafel, heeft het College inderdaad de handschoen opgepakt en is een aantal maatregelen in gang gezet die wat soelaas moeten verschaffen.

De wethouder zegt daarvan met nadruk: “de citroen is daarmee volledig uitgeperst”

Maar laten we eens kijken of dat zo is. Volgens de Bijlage bij de Kadernota die we deze zomer bespraken, figureert de “Monitor van het Bezuinigingspakket”. Volgens het College zullen de meeste maatregelen daarin vervat eerst later effect sorteren, t.w. in 2022 3.5 ton in 2023 bijna 4 en 2024 bijna 5 ton. Dat moet dus nog worden afgewacht.  Maar belangrijker nog is de vaststelling dat een groot deel van het pakket nog aan verdere uitwerking toe is  , dus nog niet politiek is afgedekt, en bedragen omvatten van bijna 3 ton in 2022 ,tot meer dan 7 ton in 2024.Daar moeten dus onze opvolgers nog over beslissen.

Onzekerheid troef dus op vrijwel alle fronten. En dus is de verwachting van het College dat we vanaf 2023 uit de financiële ellende zijn , niet meer dan een slag in de lucht, een verwachting op los zand gebouwd, en dus niet geloofwaardig, temeer wanneer wordt bedacht dat we binnenkort een lening van 6 miljoen moeten aflossen en dus daarvoor naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe lening moeten afsluiten met alle renterisico’s van dien.

Toegegeven: er is nog wat tafelzilver over  -de ligweide en het Raadhuis- maar zeer terecht is dat nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt , zodat het niveau van de Algemene Reserve -ruim 4 miljoen – ver onder het wettelijk niveau blijft weg gezakt. Bovendien, het is de wethouder zelf die voortdurend benadrukt dat incidentele inkomsten niet met structurele baten verward mogen worden.

À propos: dat verhinderde het College blijkbaar niet de opbrengst van de verkoop van de ambtswoning, inclusief toegang parkeergarage, in totaal 2 miljoen , onmiddellijk in te zetten om de Corona-nood te lenigen,  o.m. van Singer en het Brinkhuis,  dus zo heilig is die stelling van diezelfde wethouder niet.

Bovendien, onder motto “regeren is vooruitzien” zou het niet van prudent begroten getuigen nu al rekening te houden met nieuwe verplichtingen voortvloeiend uit de kennelijk nog te verwachten hernieuwde CORONA-pandemie die, net als eerder,  zeker niet aan Laren voorbij zal gaan?

Het is daarom voor ons dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat de meerderheid van deze raad de vrede in de coalitie kennelijk zo veel waard is dat de begrotingsproblemen daaraan ondergeschikt worden gemaakt. Het Centrumplan waar niemand in dit dorp om vraagt, wordt immers gewoon doorgedrukt zij het op iets bescheidener schaal dan eerder voorzien. Verstandige tegenwerpingen, maar van de oppositie, eenvoudig ter zijde geschoven.

Even een tussenvoegsel:

het College kan op onze volledige steun kan rekenen met betrekking tot de nieuwe Overeenkomst aangaande de hoogte van de toekomstige subsidieverlening aan SINGER LAREN .Eerder is bepaald, ook in het licht van de eerdere incidentele extra donatie i.v.m. CORONA, in de komende jaren met een korting van per jaar 20% moet worden gerekend. Een moeilijk maar volstrekt gerechtvaardigd besluit, dat mutatis mutandis , ook zal moeten gelden voor het HART VAN LAREN.

Nu we het toch over de in de coalitie hebben: zij maakte zich belachelijk door eerst elkaar de tent uit te vechten m.b.t. de vraag of er, en zo ja waar, padelbanen moeten komen,  om vervolgens te zien dat de grootste fractie rond deze tafel zich laat afschepen met een fopspeen door een studie af te wachten die moet beoordelen of er op betrokken locatie ook nog plaats is voor woningbouw. Iedereen weet dat dat dat laatste volstrekt onmogelijk is, maar dat dondert niet, een sociaal gezicht kan geen kwaad nu nieuwe verkiezingen in aantocht zijn.

Wat de woningbouw betreft: ik aarzel niet het College in grote lijnen in deze te kunnen volgen Belangrijke stappen zijn gezet, in het licht van de eerder door de raad verordonneerde Bouwnota, waarbij de 1/3 1/3 1/3 regeling per saldo is gerespecteerd. Een spoedige positief besluit betreffende de toekomstige bestemming van de Larense Kweek zien wij als een mooi sluitstuk van adequaat gevoerd bouwbeleid in een gemeente waar grond uitermate schaars en dus vrijwel onbetaalbaar is.

Helaas ligt dat anders met betrekking tot de uitvoering van het kroonjuweel van deze coalitie: het project “Laren Regenklaar” maken is feitelijk in een impasse geraakt, althans in het bijzonder m.b.t. de “piece de resisitance” van dit project,  t.w. situatie van de Brink in deze context . De verantwoordelijke wethouder werd notabene door zijn bevriende fractie, terug in het hok geduwd ,en de VVD heeft er kennelijk geen behoefte aan hem nu uit die benarde positie te bevrijden. De stembussen zijn immers in aantocht!

En dus strompelt de coalitie verder, uitgeblust, en meewarig kijkend naar elkaar,  zonder enig teken de zaken nog echt onder controle te hebben, laat staan perspectief te bieden op betere tijden. De financiën lopen uit de hand , de OZB wordt natuurlijk buiten schot gehouden , en andere diep ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen worden over de verkiezingen heen getild, onder het motto: “apres nous le deluge”, kennelijk in de verwachting dat de kiezer dom genoeg is om daarmee genoegen te nemen.

 

Het eerlijke verhaal wordt vermeden: Laren is niet in staat haar zelfstandigheid waar te maken. De schaal van opereren is zodanig dat niet alleen het sociaal beleid grotendeels moest worden  uitbesteed,  maar ook de belastingtaken worden nu aan de grote broer overgedragen. Tegelijkertijd  heeft de BelCombinatie , ooit bedacht om opschaling te vermijden, moeite haar geloofwaardigheid te bewaren, en de meerderheid van deze raad ziet er, ondanks dit alles, niet tegenop de inwoners van dit “prachtige dorp” in slaap te sussen met de stelling dat alles volledig onder controle is.  “Wunschhandeln” heet dat in het Duits.

Mijnheer de Voorzitter,

met uw toestemming zullen we in de loop van deze ochtend nog nader in gaan op een aantal details van de voorliggende stukken , in het bijzonder waar het de berekening van het inflatiepercentage en van het OZB -tarief betreft. We wachten nu eerst met spanning de reactie van het College af om daarna onze mind definitief op te maken waar het de goedkeuring van de Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting betreft.

Ik dank u Voorzitter.

 

.